БАНКОВА СИСТЕМА МАРТ 2017

ПРЕГЛЕД НА БАНКОВАТА СИСТЕМА КЪМ 31 МАРТ 2017

За първото тримесечие от 2017 година българската банкова система отчита положителни резултати по всички показатели спрямо отчетените данни декември 2016. След прегледа на качеството на активите банките отчитат изпълнение на указанията и корекции спрямо предписянията на БНБ.

Към края на март 2017 балансовото число на банковата система отчита повишение от близо 1%, и достига сумата от 92.9 млрд. лв. Първите 5 позиции по размер на активите са заети от Уникредит Булбанк с 18.7 млрд. лв., ДСК с 12 млрд. лв., ПИБ с 8.9 млрд. лв., ОББ със 7 млрд. лв. и Юробанк с 6.5 млрд. лв. И петте банки отчитат увеличение на пазария си дял между 1.21% (ОББ) и 3% (банка ДСК) през първото тримесечие с изключение само на Юробанк (-0.1%). Близък до нулата ръст в разарния дял отчита ПИБ с 0.01%. Повече от половината от банките изпреварват ръста на активите на бансовата система от 0.9%.

Брутните кредити, както и депозитите без тези от кредитни институции и централни банки, също отчитат увеличение в банковата система, което е почти еднакво от 0.5%, като достигат стойност съответно от 54.8  и 74.5 млрд. лв. Водещи отново са Булбанк, ДСК, ОББ, ПИБ, ОББ и Юробанк.

Пазарният дял на петте най-големи по активи банки е показателен и за техния пазарен дял и по привлечени депозити.

Собственият капитал в банковата система е на стойност над 12 млрд. лв. като водещи са Булбанк с 2.7 млрд. лв., следвана от ДСК 1.3 млрд. лв., Юробанк с 1.18 млрд. лв. а

Възвращаемостта на собствения капитал за банковата система е 9.5% като осем от банките надвишават този коефициент. Най-висока стойност отчита банка ДСК 21.9%.

Печалбата след данъци за цялата банкова система за 31 март 2017 е 288 млрд. лв., като най-висока стойност отчита банка ДСК 79 млрд. лв.

Възвращаемостта на активите на банковата система е 1.2%, като почти половината банки отчитат по-висока стойност. С най-голяма възвращаемост на активите са Прокредит банк 2.3%, ББР 1.9%, ДСК 2.7%. чт

Приходът от лихви от кредити, изчислен за банковата система е 5.0%. Най-ниска стойност отчита банка Пиреос с 3.6%, а най-висока от 6% банка ДСК.

Цената на ресурса за банковата система е 0.37% като най-ниска стойност 0.04% отчита Райфайзен банк, а най-висока 1.4% Интернешънъл асет банк.

Коефициентът на покритие на разходите с приходи в банковата система е почти 50%, като най-висока стойност отчита БНП Париба от над 178%.

Съотношението между брутни кредити и депозити (без тези на банки и кредитни институции) показва много добра ликвидност на банковата система, със стойност над 73%.