ЦЕНАТА НА БАНКОВИТЕ УСЛУГИ

При променящите се условия в предлагането на банкови услуги, въпросът за ползите и разходите, свързани с вложенията ни в банковите институции става все по-актуален. Спадът в лихвите по банковите депозити стимулира търсенето на алтернативи за инвестиции.

На мястото на очакваните и получавани сравнително добри лихви по депозити, се появяват нови разходи, а лихвените ползи от вложенията ни често се конкурират с разходите, които се начисляват.

ЛИХВИ ПО ДЕПОЗИТИ

Към момента лихвите по 12 месечен депозит са в границата от 0% до 1.5% на годишна база, а на едномесечен, 3-месечен и 6-месечен депозит съответно 0-1.3%, 0-1.3%, 0-1.5%. Средно при откриване на депозити банките предлагат лихва между 0.2% и 0.6% в зависимост от срока.

 

РАЗХОДИ ПРИ ПРЕВОДИ

Цената на банковите преводи е определя и според вида на превода – според валутата, мястото на нареждане на превода – в офис на банката или чрез електронно (активно) банкиране, използваната платежна система – БИСЕРА, РИНГС, като всяка банка има своята тарифа, на разположение на клиентите си. Цената на преводите в лева, наредени чрез платежно нареждане в банков офис е около 2 лв, а електронното банкиране е около 2 пъти по-евтино. Изключение прави Прокредит банк, при която разликата между превод в офис на хартиен носител, и активно банкиране е почти 5 пъти.

Някой банки обвързват таксите си с броя на продуктите, които предлагат на своите клиенти. Така например, таксата за обслужване на сметка може да бъде различна ако към нея бъде добавена услугата карта, или пък да не бъде начислявана такса за обслужване на карта. Към момента, 7 банки не начисляват такси по обслужване на карти. Това са ПИБ, ОББ, БАКБ, Пощенска банка, ЦКБ и Алианц.

 

РАЗХОДИ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Таксите за обслужване на сметки са между 72 и 720 лв. на година в различните банки. Като над половината от тях начисляват между 101 и 140 лв. годишна такса. При над ¼ от банките тези такси са между 72 и 100 лв. Най-ниската цена на тази услуга е 72 лв. при СиБанк, Обшинска банка и Банка за развитие, а най-висока е при ING Sofia клон, 720 лв. След нея се нареждат СитиБанк Европа (480 лв.) и БНП Париба с 300 лв. годишна такса.

Разходите при електронните преводи са облекчени, като цената им е 0,7 – 2,5 лв. Почти всички банки таксуват електронните преводи около 1 лв., с изключение на банка ДСК, с такса превод 2,50 лв.

Източник на статистическата информация www.pisar.bg – неправителствена организация, вписана в Регистъра на Министерство на Правосъдието на Репубика България.