Имоти

НОВА НАРЕДБА НА БНБ ЗА КРЕДИТНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ

Приета е наредба №19 от БНБ, с която се регулират условията и редът за заличаване и вписване на кредитните посредници, който ще бъде в публичен регистър на Централната Банка. Приетата наредба от 20 октомври 2016 година, се отнася до Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите (ЗКНИП).

Според нея лицата, извършващи кредитно посредничество по смисъла на ЗКНИП, ще подават в БНБ необходимите за тази дейност документи за вписване до 21 януари 2017 година.

За услуги свързани с недвижими имоти, посетете специализирания сайт на Фин Сървисиз ЕООД.